క్రమక్షయ స్వరూపాలు

 క్రమక్షయ స్వరూపాలు 

నదుల వలన : V ఆకారపు లోయలు, అగాధ ధరులు, ఆక్స్ బౌ సరస్సులు ఏర్పడుతాయి.

హిమనికి

Share :

No comments:

Post a comment

Subscribe Us